Serwis ESG

Zarządzanie różnorodnością

Kontrast
Wielkość liter - A +

Zarządzanie różnorodnością

Strategia odpowiedzialności włącza różnorodność do strategii biznesowej i zarządzania Spółką, nadając jej priorytet w ramach działań diversity and inclusion. Od sierpnia 2019 r. Grupa Polenergia jest ponadto sygnatariuszem Karty Różnorodności.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 405-1

Od sierpnia 2019 roku Grupa Polenergia jest sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Zarządzanie różnorodnością jest strategią, która tworzy i promuje równe szanse, docenia wartości ukryte w różnicach kulturowych między ludźmi oraz wykorzystuje potencjał różnorodności na rzecz efektywnego realizowania celów organizacji.

Wdrażanie systemowego podejścia do różnorodności Grupa rozpoczęła od szerokiej analizy swojego postępowania:
 • Kodeks Etyki Grupy Polenergia w pełni realizuje zasadę równości oraz braku dyskryminacji ze względu na cechy wymienione w art. 183a 1 Kodeksu pracy, który mówi, że pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, jak również zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Grupa Polenergia poprzez Regulamin Pracy, Kodeks Etyki oraz Strategię odpowiedzialności społecznej biznesu wdraża zasadę równego traktowania wszystkich pracowniczek i pracowników. Z pomocą wprowadzanych standardów Grupa promuje te wartości także u swoich partnerów biznesowych.
 • W Polenergii wprowadzona została procedura zgłaszania naruszeń zasady równego traktowania, zarówno w Grupie, jak i wśród jej partnerów biznesowych, ustanowiono także Komisję Etyki, która rozpatruje takie doniesienia.
 • Grupa Polenergia zapewnia równość szans w dostępie do wyższych stanowisk, jak również monitoruje odsetek kobiet zajmujących kluczowe stanowiska w centrali firmy.
 • Monitorowane jest wykorzystywanie urlopów macierzyńskich i ojcowskich oraz odsetek powrotów do czynnej pracy po urodzeniu dziecka.
 • Regulamin Pracy umożliwia pracę zdalną i ruchomy czas pracy. Rozwiązania te są adresowane do wszystkich pracowniczek i pracowników.
 • Firma monitoruje kwestię równego wynagradzania mężczyzn i kobiet.
 • Grupa Polenergia realizuje szereg szkoleń dla pracowników z zakresu diversity and inclusion. Dla osób na stanowiskach kierowniczych przeprowadzane są obowiązkowe szkolenia poświęcone polityce równości oraz wspieraniu rozwoju kobiet.

W 2020 roku Grupa Polenergia dołączyła do programu Global Compact Network Poland „Równe Szanse w Biznesie”, który wspiera przywództwo kobiet w biznesie. Ważnym elementem projektu jest zajmowanie się barierami równości płci oraz wyznaczanie celów korporacyjnych w tym zakresie. W ramach programu Polenergia wzięła udział w badaniu z użyciem narzędzia WEPs Gender Gap Analysis Tool. Świadomość oraz cykliczne rewidowanie zasad i polityk pomaga włączać kontekst różnorodności i kultury w codzienne działania firmy. Grupa Polenergia poprzez nieustanną pracę

Zarząd łącznie kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 100% 20% 80%
powyżej 50 lat 0% 0% 0%
ŁĄCZNIE 100% 20% 80%
Rada Nadzorcza łącznie kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 60% 20% 40%
powyżej 50 lat 40% 0% 40%
ŁĄCZNIE 100% 20% 80%

wyższa kadra zarządzająca łącznie kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 64% 24% 40%
powyżej 50 lat 36% 8% 28%
ŁĄCZNIE 100% 32% 68%
średnia kadra zarządzająca łącznie kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 9% 3% 6%
od 30 do 50 lat 79% 33% 45%
powyżej 50 lat 12% 3% 9%
ŁĄCZNIE 100% 39% 61%
pozostali pracownicy łącznie kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 14% 3% 11%
od 30 do 50 lat 61% 28% 34%
powyżej 50 lat 24% 2% 22%
ŁĄCZNIE 100% 33% 67%

Warsztaty entuzjastki biznesu

Dla Grupy Polenergia niezwykle ważne jest budowanie różnorodnego zespołu pracowniczek i pracowników.

Zobacz więcej

Wyniki wyszukiwania