Serwis ESG

Partnerstwa

Kontrast
Wielkość liter - A +

Partnerstwa

Spółki Grupy Polenergia są aktywnymi członkami licznych organizacji:

 • 102-12
 • 102-13

reprezentant spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, służący im wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego.

organizacja wspierająca i promująca rozwój energetyki wiatrowej, której celem jest stworzenie korzystnych warunków inwestowania w ten sektor gospodarki.

fundacja założona przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, wspierająca rozwój modeli corporate PPA w Polsce, czyli zakupu energii pochodzącej z OZE bezpośrednio przez odbiorców przemysłowych. Celem fundacji jest również bezpośrednie kojarzenie wytwórców energii OZE z odbiorcami końcowymi oraz kreowanie odpowiedniego otoczenia regulacyjnego, sprzyjającego zawieraniu tego typu kontraktów. W ramach fundacji działa Polenergia Obrót.

zrzeszenie podejmujące działania na rzecz rozwoju konkurencyjnego rynku energii w Polsce, kształtujące normy etyczne w handlu energią i paliwami, a także reprezentujące ten sektor wobec organów administracji oraz innych stowarzyszeń. Jako członek TOE Grupę Polenergia reprezentuje spółka Polenergia Obrót.

stowarzyszenie podmiotów działających w obszarze wytwarzania energii elektrycznej. Jego członkiem jest Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna.

organizacja stworzona w celu poprawy jakości handlu energią w Europie oraz promowania zrównoważonego rozwoju i wspólnego europejskiego rynku energii. Członkiem EFET jest Polenergia Obrót.

stowarzyszenie skupiające ekspertów i przedsiębiorców działających na rynkach polskim i chińskim. Jego celem jest promowanie inwestycji oraz wymiany handlowej pomiędzy Polską i Chinami.

Polenergia Obrót uczestniczy w giełdzie towarowej prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii S.A. Podstawowymi obszarami działania giełdy jest obrót towarami giełdowymi oraz prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia.

Polenergia Obrót uczestniczy w giełdzie towarowej prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii S.A. Podstawowe obszary jej działania to obrót towarami giełdowymi oraz prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia.

Polenergia S.A. jest Sygnatariuszem Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru powołanego w ramach realizacji Strategii Wodorowej KE.

W 2021 roku Polenergia została przyjęta do organizacji Hydrogen Europe, do której należą najważniejsze firmy dostarczające i implementujące technologie wodorowe w Europie i na świecie. Członkostwo w Hydrogen Europe umożliwi Polenergii uczestniczenie we współtworzeniu rynku wodorowego poprzez nawiązanie nowych i trwałych relacji biznesowych. Aktywność w ramach HE to tworzenie postulatów w kluczowych obszarach rozwoju energetyki wodorowej, nie tylko na rynku krajowym, ale także na arenie europejskiej, jak również dostęp do zasobów wiedzy związanej z technologiami, a ponadto z biznesowymi aspektami rozwoju inwestycji wodorowych.

Grupa Polenergia
angażuje się
także w inicjatywy
na rzecz
zrównoważonego
rozwoju:

 • Zielona wstążka #DlaPlanety

  Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Grupa Polenergia przystąpiła do inicjatywy „Zielona wstążka #DlaPlanety” prowadzonej przez UNEP/GRID-Warszawa. Celem realizowanej co roku kampanii jest edukacja społeczeństwa w zakresie najważniejszych wyzwań środowiskowych. W tegorocznej edycja Grupa Polenergia edukuje i zachęca innych do świadomego angażowania się w ochronę ekosystemów, zgodnie z ogłoszoną przez ONZ rezolucją „Dekadą Odtwarzania Ekosystemów”. Wspólnie z partnerami biznesowymi i lokalnymi społecznościami stworzy inicjatywę Re:Generacja łączącą wszystkich, którym dobro przyrody i środowiska oraz starania na rzecz powstrzymania degradacji ekosystemów są szczególnie bliskie.

 • UN Global Compact


  w 2017 roku przyjęła Standard Programu Etycznego UN Global Compact – samoregulację biznesową opartą o Wytyczne ONZ ds. biznesu i praw człowieka;

 • UNEP/GRID-Warszawa


  od 2017 roku Grupa uczestniczy w Partnerstwie na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju „Razem dla środowiska”, powołanym przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa;

 • Karta Różnorodności


  31 lipca 2019 roku Grupa przystąpiła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności – koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu inicjatywy Komisji Europejskiej na rzecz rozpowszechniania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

 • United Nations Global Compact


  20 maja 2020 roku Polenergia S.A. dołączyła do grona firm wspierających największą światową inicjatywę skupiającą zrównoważony biznes – United Nations Global Compact. United Nations Global Compact to grono ponad 10,5 tys. największych firm i 3,5 tys. instytucji z całego świata, które wspólnie z rządami oraz instytucjami naukowymi tworzą strategie i działania w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz podejmowania działań pomagających osiągnąć cele społeczne stanowiące realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

W ramach działań polskiej Agendy UNGC Polenergia:

 • włączyła się w działania Programu „Zrównoważone Miasta” w 2020 roku i kontynuuje prace w ramach programu „Climate Positive”. Działania programowe obejmują grupy robocze pracujące na rzecz ochrony klimatu, zrównoważonej energii, zasobów wodnych i zrównoważonych miast.

oraz

 • dołączyła do inicjatywy „Równe Szanse w Biznesie” #TargetGenderEquality. „Równe Szanse w Biznesie” to inicjatywa UN Global Compact, która wzywa do podejmowania działań w zakresie ustanawiania i osiągania ambitnych celów korporacyjnych dotyczących reprezentacji i przywództwa kobiet w biznesie. To wypracowanie ambitnych celów korporacyjnych promujących przywództwo kobiet i równość w biznesie poprzez wykorzystanie narzędzi, analizę wyników, warsztaty budowania zdolności, wzajemne uczenie się i dialog z zainteresowanymi stronami na poziomie krajowym.

Wyniki wyszukiwania