Serwis ESG

List Prezesa

Kontrast
Wielkość liter - A +

List Prezesa

Szanowni Państwo,

zapraszam Państwa do lektury Serwisu ESG Polenergii – platformy, za pośrednictwem której kompleksowo komunikujemy nasze wyniki i działania w obszarach: środowiskowym, społecznym i związanym z ładem korporacyjnym.

  • 102-14

Serwis stanowi rozwinięcie wydawanych przez nas od 5 lat raportów społecznej odpowiedzialności. Jestem przekonany, że taka forma komunikacji jeszcze lepiej odpowie na potrzeby naszych interesariuszy w zakresie dostarczania kompletnej i aktualnej wiedzy o zrównoważonym rozwoju Polenergii. Serwis ESG nie będzie bowiem ukazywał się raz w roku, ale będzie aktualizowany na bieżąco.

Miniony rok był pod wieloma względami inny niż poprzednie. Pandemia COVID-19 radykalnie zmieniła nasze życie, jednak model biznesowy Grupy Polenergia wykazał wysoką odporność na niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne. Dobre wyniki finansowe wypracowane w 2020 r. wskazują, iż częściowe zamrożenie polskiej gospodarki nie wpłynęło w istotny sposób na funkcjonowanie spółek Grupy.

Jednocześnie przystosowanie się do tych wyjątkowych okoliczności wymagało od całego naszego zespołu dużo wysiłku, gdyż kierując się szczególną troską o Pracowników, tam gdzie tylko było to możliwe przeszliśmy na tryb pracy zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. W przypadkach, w których obecność na miejscu była niezbędna – dotyczy to szczególnie operatorów elektrowni i elektrociepłowni gazowych oraz Pracowników i Podwykonawców na eksploatowanych lub budowanych farmach wiatrowych – wprowadziliśmy rygorystyczne zasady BHP, które zminimalizowały ryzyko zakażenia.

Organizując działalność Grupy w nowej sytuacji oraz obserwując zmiany w otoczeniu zewnętrznym, nabraliśmy przeświadczenia, że cały świat zauważył, jak olbrzymi wpływ na życie nas wszystkich mogą mieć zagrożenia niedostrzegalne gołym okiem. Taki właśnie charakter ma kryzys klimatyczny. Przełom 2019 i 2020 r. był czasem bardzo intensywnych prac nad Strategią Zielonego Ładu – planem działań na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarki Unii Europejskiej, która do 2050 r. ma osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. Rok 2020 to przyjęcie wielu strategii w zakresie realizacji tego celu, pośrednio wyznaczonego na rok 2030 jako zobowiązanie do redukcji emisji o 55% w porównaniu z rokiem 1990. Warto wspomnieć m.in. o unijnej strategii rozwoju technologii zielonego wodoru (lipiec 2020) oraz o strategii rozwoju morskich farm wiatrowych (listopad 2020).

Cel, jaki stawiają przed sobą wszyscy Europejczycy, jest ambitny, więc konieczne jest pełne zaangażowanie się w jego osiągnięcie. Idea sprawiedliwej transformacji, włączającej społeczności i prowadzącej do zeroemisyjnej gospodarki, jest bliska naszemu podejściu do prowadzenia biznesu. W maju 2020 r. Grupa Polenergia ogłosiła Strategię Rozwoju na lata 2020-2024, której podstawą jest nie tylko rozwój ekonomiczny, ale także troska o przyszłe pokolenia. Naszym celem jest transformacja rynku energii w stronę jej odnawialnych źródeł poprzez rozwój morskich i lądowych farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych, a także czystych technologii wodorowych. Rozwój naszych spółek zajmujących się obrotem, dystrybucją i sprzedażą energii umożliwia nam dostarczanie naszym Klientom prawdziwie zielonej energii i rozwiązań prosumenckich, a także promocję elektromobilności.

Rozwój pionowo zintegrowanej Grupy w kierunku rozwiązań zeroemisyjnych to wielopłaszczyznowa współpraca dziesiątek podmiotów. To dążenie do zapewnienia zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego łańcucha dostaw zarówno po stronie naszych Partnerów i Podwykonawców, jak i Klientów. To realizacja projektów z szacunkiem dla lokalnych społeczności i środowiska naturalnego na etapie budowy i działalności operacyjnej. To dbałość o projekty w każdej fazie rozwoju poprzez spełnianie oczywistych dla branży wymogów etycznych, zgodnych ze standardem United Nations Global Compact czy też stawianych przez międzynarodowe instytucje finansujące, takie jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Dlatego budując etyczny łańcuch dostaw energii skupiamy się na aktywnym uczestnictwie w partnerstwach branżowych, tych na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz kształtujących przyszłe kadry rynku energetycznego. Rewolucja energetyczna musi być prowadzona przez ludzi innowacyjnych, znających najnowsze trendy, umiejących wytłumaczyć, dlaczego proekologiczne dążenia firm są tak istotne. Stąd nasze zaangażowanie w przekazywanie tej wiedzy studentom uczelni technicznych i współpraca z kołami naukowymi czy Akademią Energii Fundacji L. Pagi.

Dbamy również o edukację Klientów i Konsumentów, którzy tak jak my powinni być proekologiczni. Aby zrozumieć konieczność zmian wynikającą z troski o środowisko naturalne, a co za tym idzie potrzebę inwestowania w energetykę odnawialną, nasi Klienci muszą poznać ten rodzaj technologii i wiedzieć jak najwięcej na temat funkcjonowania rynków energii. Konsumenci powinni wykorzystywać możliwości wytwarzania energii jako Prosumenci, co zdecydowanie przyspieszy transformację energetyczną.

Czujemy się odpowiedzialni za naszą wspólną przyszłość, która w naszej wizji jest oparta o czystą energię dostępną dla każdego. Wielkie zmiany wymagają energii, zielonej energii.

 

Życzę Państwu miłej lektury,
dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergia SA

Grupa prowadzi prace w celu wybudowania czterech farm wiatrowych o łącznej mocy 199 MW, które uzyskały wsparcie w ramach aukcyjnego systemu wsparcia OZE. W lipcu 2020 r. została rozpoczęta budowa największej w naszym portfelu Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW. We wrześniu rozpoczęliśmy budowę Farmy Wiatrowej Kostomłoty o mocy 27 MW. W ramach aukcji OZE przeprowadzonej w grudniu 2020 r. pozyskaliśmy 15-letnie wsparcie dla projektu Farmy Wiatrowej Piekło o mocy około 13,2 MW. Równolegle prowadzone są prace w zakresie dalszego rozwoju projektów wiatrowych, tak aby zrealizować cele przewidziane w Strategii Rozwoju Grupy Polenergia na lata 2020-2024.

Spółka realizująca projekty fotowoltaiczne Sulechów I (łącznie 8 MW) uzyskała od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej od 24 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2030 r. Projekty Sulechów I zostały w pełni oddane do użytkowania i weszły w fazę operacyjną w pierwszym kwartale 2020 r. W ramach grudniowej aukcji OZE pozyskane zostało 15-letnie wsparcie dla trzech portfeli projektów fotowoltaicznych: Sulechów II, Sulechów III oraz Buk I, zakładających budowę 29 instalacji PV o łącznej mocy 28 MW.

Kontynuowane są prace rozwojowe w segmencie morskich farm wiatrowych. Grupa posiada 50% udziałów w spółkach MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, przygotowujących budowę na Morzu Bałtyckim trzech farm o łącznej mocy do 3000 MW. Dla projektów w zaawansowanej fazie rozwoju (MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III) złożony został wniosek o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda w ramach pierwszej fazy projektów przewidzianych w Ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Prowadzone są także prace rozwojowe w segmencie gazu i czystych paliw. 29 czerwca 2020 r. Grupa podpisała z Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG oraz Siemens Energy sp. z o.o. list intencyjny o potencjalnej współpracy w zakresie rozwoju gazowych projektów kogeneracyjnych oraz technologii wodorowych.

Grupa realizuje nową strategię w segmencie obrotu i sprzedaży poprzez rozwój nowych oraz istniejących obszarów biznesowych. W ramach ekspansji geograficznej rozpoczęto działalność na rynku ukraińskim i węgierskim, trwają przygotowania do wejścia na rynek rumuński. W 2020 r. kontynuowana była również sprzedaż energii dużym odbiorcom przemysłowym. Spółka zawarła umowy na lata 2021-2022 i pozyskuje kolejnych Klientów. Przygotowywane jest także rozpoczęcie działalności polegającej na bezpośredniej sprzedaży energii Klientom końcowym – m.in. pozyskana została koncesja dla spółki sprzedażowej. Od czerwca 2020 r. w ograniczonym zakresie został również uruchomiony handel typu prop trading.

W segmencie dystrybucji trwa realizacja zatwierdzonego planu inwestycyjnego na lata 2019-2022 o łącznej wartości 51 mln zł. Do końca 2020 r. Polenergia SA wydała 88 dokumentów o warunkach przyłączenia do sieci, w ramach których zostały podpisane 44 umowy o przyłączenie. Zrealizowano umowy o przyłączenie oraz zgłoszono gotowość do przyłączenia dla 35 inwestycji. Uzyskano rozszerzenie koncesji dla 5 projektów oraz trwają prace w odniesieniu do kolejnych 12. W styczniu 2021 r. Polenergia Dystrybucja przystąpiła do realizacji IV planu inwestycyjnego na lata 2021-2026. 15 stycznia 2021 r. spółka podpisała z ING Bankiem Śląskim aneks do umowy kredytu, przyznający jej 75,3 mln zł na realizację IV planu inwestycyjnego. Plan przewiduje realizację inwestycji w zakresie zaprojektowania i wybudowania infrastruktury elektroenergetycznej służącej do zasilania nowych obiektów i odbiorców, głównie w odniesieniu do osiedli mieszkaniowych. Spółka prowadzi rozmowy z kilkudziesięcioma inwestorami realizującymi projekty mieszkaniowo-usługowe.

Wyniki wyszukiwania